U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼X̼u̼â̼n̼

̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼x̼ã̼.̼ ̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼1̼2̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼k̼ý̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼â̼m̼ ̼(̼5̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼â̼n̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼x̼ã̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼â̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼.̼

̼N̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼â̼m̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼Đ̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼â̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼1̼2̼,̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼â̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼ỷ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼7̼/̼1̼1̼,̼ ̼b̼à̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼.̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *