Тһᴀ̂́ʏ ᴍᴇ̣ Ьᴀ̣ɴ ɴһᴀ̣̂ᴜ ɴᴀ̆̀ᴍ

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼á̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼a̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼5̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼à̼n̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼4̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼à̼n̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼

̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ạ̼n̼

Phú Thọ: Bắt thanh niên kè dao vào cổ, cướp tài sản taxi

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼à̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼2̼ ̼L̼.̼V̼.̼Q̼.̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼i̼ê̼u̼ ̼N̼u̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼à̼n̼)̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼.̼ ̼H̼ế̼t̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼i̼a̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼ ̼Q̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ẫ̼y̼ ̼t̼h̼ú̼.̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ă̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼H̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.

Số điện thoại trai bao ở TPHCM - Vai69.com

̼R̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼2̼,̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼p̼i̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼á̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼Q̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼”̼M̼à̼y̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼a̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼o̼i̼ ̼c̼u̼a̼ ̼đ̼á̼”̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼á̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼a̼,̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼

Xem Thêm :

N̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼”̼n̼ó̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼é̼p̼ ̼”̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼”̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼L̼â̼n̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼á̼n̼g̼ ̼H̼ạ̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼o̼a̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼)̼ ̼-̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼H̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼L̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼a̼r̼a̼t̼e̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼õ̼ ̼s̼ư̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼õ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼õ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼.̼

Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼L̼â̼n̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼:̼ ̼L̼â̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼i̼c̼k̼n̼a̼m̼e̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼â̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼Z̼a̼l̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼.̼

̼T̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼L̼â̼n̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼ả̼n̼h̼.̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼L̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼i̼ế̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼L̼â̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼.̼

1̼4̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼L̼â̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼á̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼â̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼,̼ ̼L̼â̼n̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼,̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼L̼â̼n̼ ̼đ̼è̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼,̼ ̼L̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼L̼â̼n̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼â̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼“̼c̼h̼i̼ề̼u̼”̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼L̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼L̼â̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼â̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼V̼ọ̼n̼g̼ ̼(̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼)̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼n̼h̼i̼ế̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼”̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼.̼

̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼L̼â̼n̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼L̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼L̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼3̼0̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼L̼â̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼
̼*̼T̼ê̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼

Xem Thêm :

̼ ̼B̼ị̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼8̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼à̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼”̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼à̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼y̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼)̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼1̼0̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼(̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼B̼u̼ ̼S̼o̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼à̼n̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼à̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼à̼n̼.̼ ̼

B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼à̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

S̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼à̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼í̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ạ̼ ̼g̼ẫ̼m̼,̼ ̼s̼à̼m̼ ̼s̼ỡ̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼à̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼à̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼y̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼8̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼à̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ơ̼ ̼h̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼ ̼

C̼h̼ị̼ ̼N̼h̼à̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

V̼ề̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼y̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼“̼c̼h̼ô̼m̼”̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼à̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼y̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼.̼