Thắng tung hô, thua “ném đá”, ông Park buồn chán về một số CĐV Việt Nam

Thắng tung hô, thua “ném đá”, ông Park cảm thán về một số CĐV Việt Nam

T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼h̼ô̼,̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼”̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼C̼Đ̼V̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼

̼

̼L̼ờ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼ú̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼:̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼”̼

̼R̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼–̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼-̼2̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼“̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼”̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ị̼ ̼H̼L̼V̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼.̼

̼ ̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼)̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼)̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼?̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼B̼a̼n̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼r̼a̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼;̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼b̼a̼i̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼e̼r̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼:̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼”̼.̼

̼T̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼C̼K̼ ̼U̼2̼3̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Á̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼á̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼)̼

̼T̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼C̼K̼ ̼U̼2̼3̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Á̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼á̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼)̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼S̼e̼o̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼ì̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼3̼0̼ ̼(̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼)̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼“̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼“̼s̼ả̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼”̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼.̼̼

̼C̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼)̼

̼C̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼)̼

̼B̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼:̼ ̼V̼u̼i̼ ̼–̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼–̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼…̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼h̼o̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼b̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ì̼ ̼a̼i̼.̼ ̼V̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼̼

̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼ặ̼t̼ ̼h̼á̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼)̼

̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼ặ̼t̼ ̼h̼á̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼)̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼“̼y̼ê̼u̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼”̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼h̼ô̼;̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼“̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼r̼ổ̼ ̼“̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼á̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼.̼

̼D̼ĩ̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼“̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼“̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼”̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼Đ̼ó̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Y̼A̼N̼!̼

̼G̼I̼Ọ̼T̼ ̼N̼Ư̼Ớ̼C̼ ̼M̼Ắ̼T̼ ̼Đ̼Ầ̼Y̼ ̼T̼I̼Ế̼C̼ ̼N̼U̼Ố̼I̼ ̼C̼Ủ̼A̼ ̼C̼Ầ̼U̼ ̼T̼H̼Ủ̼ ̼V̼I̼Ệ̼T̼ ̼K̼H̼I̼ ̼Đ̼Ể̼ ̼T̼H̼U̼A̼ ̼T̼R̼U̼N̼G̼ ̼Q̼U̼Ố̼C̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ò̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼o̼à̼n̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼D̼u̼y̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼…̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼;̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼…̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼”̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼f̼a̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼:̼ ̼”̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ù̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼”̼.̼

̼Đ̼ó̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *