T̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼d̼ở̼

T̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼d̼ở̼

̼

̼C̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼a̼u̼d̼i̼ ̼A̼r̼a̼b̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼Ú̼c̼,̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼á̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼.̼.̼

̼C̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼(̼T̼Q̼)̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼(̼V̼N̼)̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼S̼a̼u̼d̼i̼ ̼A̼r̼a̼b̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼Ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼N̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼N̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼a̼u̼d̼i̼ ̼A̼r̼a̼b̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼Ú̼c̼ ̼d̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼d̼ở̼ ̼-̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼1̼

̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ò̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼A̼P̼

̼H̼a̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼N̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼Q̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼â̼y̼ ̼k̼h̼ó̼i̼.̼

̼Z̼h̼a̼n̼g̼ ̼Y̼u̼n̼i̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼3̼7̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ị̼.̼

̼R̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼5̼3̼,̼ ̼W̼u̼ ̼L̼e̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼a̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼a̼,̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼Z̼h̼a̼n̼g̼ ̼Y̼u̼n̼i̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ệ̼m̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼-̼0̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼B̼à̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼Q̼ ̼d̼o̼ ̼W̼u̼ ̼L̼e̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼7̼5̼.̼

̼B̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼1̼-̼2̼ ̼d̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼à̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼8̼0̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼8̼9̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼2̼-̼2̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼W̼u̼ ̼L̼e̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ễ̼u̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼9̼4̼ ̼“̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼n̼h̼”̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼3̼-̼2̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼Q̼.̼

̼

̼T̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼d̼ở̼ ̼-̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼2̼

̼W̼u̼ ̼L̼e̼i̼ ̼(̼7̼)̼ ̼g̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼Q̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼A̼P̼

̼T̼u̼y̼ể̼n̼ ̼T̼Q̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼N̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼N̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼T̼Q̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼N̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼N̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼S̼a̼u̼d̼i̼ ̼A̼r̼a̼b̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼g̼a̼n̼ ̼l̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼Ú̼c̼ ̼0̼-̼1̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼N̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼Q̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼S̼a̼u̼d̼i̼ ̼A̼r̼a̼b̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼Ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼d̼ở̼ ̼-̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼3̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼N̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼,̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼r̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼A̼P̼

̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼N̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼S̼a̼u̼d̼i̼ ̼A̼r̼a̼b̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼Ú̼c̼.̼

̼T̼H̼A̼N̼H̼ ̼H̼À̼

̼V̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼U̼ ̼X̼Ơ̼ ̼T̼Ử̼ ̼C̼U̼N̼G̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼ổ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼T̼H̼Ả̼O̼ ̼D̼Ư̼Ợ̼C̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼!̼

̼V̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼U̼ ̼X̼Ơ̼ ̼T̼Ử̼ ̼C̼U̼N̼G̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼ổ̼ ̼n̼h̼ờ̼

̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *