T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼(̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼”̼x̼ì̼ ̼k̼e̼”̼,̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼”̼x̼ì̼ ̼k̼e̼”̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼O̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼.̼ ̼

,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼8̼-̼3̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼đ̼á̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼ị̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼ạ̼,̼ ̼l̼é̼n̼g̼ ̼p̼h̼é̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼T̼ù̼n̼g̼.̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼ổ̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼g̼ụ̼c̼.̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ã̼.̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼

.̼XEM THÊM

9̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼”̼m̼ở̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼”̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼

̼Q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼N̼ữ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼7̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼9̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼1̼7̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼S̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼N̼ữ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼b̼ã̼i̼ ̼đ̼á̼p̼”̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼9̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼N̼ữ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼7̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼N̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼d̼o̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼5̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼ộ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼N̼ô̼n̼g̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼5̼0̼6̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼7̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼9̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼8̼ ̼n̼a̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼b̼a̼y̼ ̼l̼ắ̼c̼”̼.̼ ̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼½̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼é̼n̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼,̼ ̼1̼9̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼n̼i̼l̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼1̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼o̼a̼,̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼c̼h̼ơ̼i̼”̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼1̼5̼/̼1̼7̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼ ̼

̼N̼h̼ó̼m̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼½̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼é̼n̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼1̼9̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼n̼i̼l̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼5̼0̼6̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼N̼ữ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼K̼e̼t̼a̼m̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼a̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ù̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼1̼,̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼N̼ú̼i̼ ̼V̼o̼i̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ù̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼d̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼9̼-̼c̼o̼-̼g̼a̼i̼-̼m̼o̼-̼t̼i̼e̼c̼-̼t̼h̼a̼c̼-̼l̼o̼a̼n̼-̼t̼a̼p̼-̼t̼h̼e̼-̼c̼u̼n̼g̼-̼n̼h̼o̼m̼-̼b̼a̼n̼-̼t̼r̼a̼i̼-̼t̼r̼o̼n̼g̼-̼n̼h̼a̼-̼n̼g̼h̼i̼-̼5̼0̼2̼0̼2̼1̼7̼9̼1̼.̼.̼.̼

Xuất phát từ lòng tin mù quáng của nhiều chị em phụ nữ mà các kẻ lừa đảo đã lợi dụng để chiếm đoạt tài sản.

 

Chuyện giả dạng danh tính người khác hòng lừa tình, chiếm đoạt tài sản không còn là vấn đề xa lạ với nhiều chị em phụ nữ. Chẳng riêng gì trai Việt mà chính các chàng Tây cũng lợi dụng để thực hiện mưu đồ xấu xa. Càng vẽ ra được một nhân vật lý tưởng và có nhiều đặc điểm tốt đẹp, kẻ gian lại càng dễ đi sâu vào trong sự khao khát, tò mò của đối phương.

Ban đầu cô nàng nào cũng nghĩ bản thân mình may mắn khi được trai lạ xịn sò làm quen. Bạn dễ trao đi mọi thứ ngay tắp lự để đánh đổi một hi vọng về tương lai mới sáng sủa hơn cho chính mình. Nhưng rồi đến khi quả bóng ảo tưởng vỡ tan, cơn mộng chấm dứt, là lúc bạn nhận ra mình đã mất tất cả. Vì vậy, điều quan trọng là phải thật “tỉnh” trong mọi tình huống.

Trường hợp của cô nàng mới đây gây xôn xao MXH là một ví dụ điển hình.

Chuyện mẹ đơn thân khoe có trai Tây theo đuổi và những chiếc "bẫy tình" hấp dẫn đến phụ nữ từng trải nhất cũng dễ "cắn câu" – Ảnh 1.

Mẹ đơn thân đăng clip khoe bạn trai Tây hứa hẹn tương lai và góc khuất đằng sau vẻ hào nhoáng, bảnh bao

Tài khoản Tik Tok H.T.22 vài giờ trước đăng tải clip với nội dung chia sẻ cô này cùng con trai. Đoạn video vỏn vẹn 10 giây cũng kèm theo hình ảnh một chàng Tây điển trai, mặc đồ phi công lái máy bay khá bắt mắt và xịn sò.

Mẹ đơn thân bị trai Tây lừa sạch sành sanh: Trắng tay, không có sữa, con đói phải uống nước lọc qua ngày

Mẹ đơn thân bị trai Tây lừa sạch sành sanh: Trắng tay, không có sữa, con đói phải uống nước lọc qua ngày

H.T đã thêm vào clip ảnh chụp cùng con trai và cả chàng Tây bí ẩn. (Trích từ clip)

Điều đáng chú ý hơn cả nằm ở dòng caption mang đầy tính tâm sự của H.T: “Tháng sau anh hứa về nước sẽ đón 2 mẹ con qua bển (nước ngoài) sống với anh. Cảm ơn anh đã chấp nhận single mom như em”.

Mẹ đơn thân đăng video khoe có chàng Tây yêu thương và hứa hẹn tương lai, nào ngờ cư dân mạng đồng loạt vạch trần trò lừa đảo đầy tinh vi mà nhiều chị em đã sập bẫy – Ảnh 2.

Nếu chỉ dừng lại ở đây, chắc hẳn ai cũng mường tượng và tò mò về một câu chuyện tình đẹp như mơ. Nào ngờ, dưới phần bình luận, rất nhiều người đã bày tỏ cảm xúc trái chiều. Đồng thời, có không ít chị em vạch trần việc chàng Tây trong đoạn clip kia là một phi công nổi tiếng trên thế giới. Và chắc chắn cô nàng H.T đã nói chuyện với một ai đó giả dạng chàng phi công Tây.

Mò ra được Tik Tok của chàng Tây tên P.P, đây là một tài khoản có tick xanh, đồng nghĩa với anh này đã được kiểm chứng là sử dụng nick chính chủ. Đáng nói, trong phần bình luận các video của anh, cũng có nhiều comment nói rằng họ bị một ai đó giả dạng P.P và nói chuyện làm quen. Đỉnh điểm nhất là họ cũng được hứa hẹn một tương lai đón sang nước ngoài định cư, được chu cấp từ A tới Z. Nhưng với một điều kiện là phải chuyển khoản trước một loại phí để hai bên tin tưởng lẫn nhau. Nghe có vẻ rất hoang đường, nhưng thực tế nhiều người đã bị mắc bẫy.

Mẹ đơn thân đăng video khoe có chàng Tây yêu thương và hứa hẹn tương lai, nào ngờ cư dân mạng đồng loạt vạch trần trò lừa đảo đầy tinh vi mà nhiều chị em đã sập bẫy – Ảnh 3.

Tài khoản chính chủ của chàng Tây xuất hiện trong clip của H.T.

Đến khi có quá nhiều bình luận vạch trần, cô nàng H.T mới ngậm ngùi đáp: “Vậy hả, em cảm ơn chị đã nhắc cho mẹ con em biết”. Như vậy đủ thấy H.T tin tưởng mù quáng tới nhường nào.

Mẹ đơn thân đăng video khoe có chàng Tây yêu thương và hứa hẹn tương lai, nào ngờ cư dân mạng đồng loạt vạch trần trò lừa đảo đầy tinh vi mà nhiều chị em đã sập bẫy – Ảnh 4.

Cư dân mạng vạch trần danh tính của chàng Tây trong clip.

Chiêu trò “catfish” và bài học đắt giá thức tỉnh các chị em

“Catfish” là một thuật ngữ để chỉ khi chúng ta quen một ai đó trên mạng, biết về họ với hình ảnh và thông tin nhất định song tất cả những điều ấy đều là giả mạo. Có thể kẻ mạo danh muốn lừa tiền, lừa tình cho mục đích cá nhân nhưng cũng không tránh khỏi khả năng họ ngại ngần, tự ti và chẳng dám để lộ con người thật.

Với H.T, có vẻ cô nàng này đang mơ tưởng hão huyền về một người đàn ông hoàn hảo, song không hề biết đằng sau lớp mặt nạ “trai Tây phi công” kia ẩn chứa điều gì. Không chỉ H.T, đã có nhiều trường hợp các cô gái Việt Nam mắc lừa gã đàn ông ngoại quốc.

H.A – một cô gái 26 tuổi khác cũng chia sẻ về tình huống của mình: Quen một chàng Tây qua mạng, được kết bạn hẳn bằng Zalo và trao đổi hình ảnh của nhau. Mỗi lần H.A muốn gọi điện bằng video, gã Tây kia đều lấy lý do khác biệt về múi giờ để từ chối. Mặc dù vậy, H.A không mảy may nghi ngờ mà nghĩ người này chắc chẳng có động cơ gì lừa đảo mình.

Mẹ đơn thân đăng video khoe có chàng Tây yêu thương và hứa hẹn tương lai, nào ngờ cư dân mạng đồng loạt vạch trần trò lừa đảo đầy tinh vi mà nhiều chị em đã sập bẫy – Ảnh 5.

Ảnh minh hoạ.

Sau một thời gian ngắn nói chuyện qua lại, H.A được gã Tây hứa hẹn rằng sẽ đón cô sang nước ngoài định cư, đồng thời sống một cuộc đời dư dả chẳng cần làm gì hết. H.A tưởng bở, ngỡ là miếng mồi ngon nên một mực tin tưởng những lời đối phương nói. Kết quả là chàng Tây ảo kia đòi H.A một khoản tiền làm loại thẻ, giấy tờ gì đó để được cấp phép nhập cảnh. H.A nhanh chóng gửi lại và rồi cũng không lâu sau, cô bị chặn tài khoản và ngậm ngùi nhận ra thực tại đầy nghiệt ngã.

Vậy nên, chị em hãy coi đây là những bài học đắt giá nhằm cảnh tỉnh chính bản thân mình. Đừng bao giờ vội vã tin vào lời của một ai trên mạng, cho dù họ có dành cho bạn ngôn từ bay bổng và đẹp đẽ đến đâu. Thật cẩn trọng với mọi mối quan hệ quen qua Internet, vì bạn chẳng thể ngờ nổi những âm mưu nào đang khuất lấp sau màn hình vô tri. Và hơn ai hết, chúng ta phải hiểu điều đơn giản rằng, không có “quả ngọt” nào rơi vào miệng 1 cách dễ dàng. Nhất là trong chuyện tình cảm, hãy tìm 1 người đàn ông thực sự phù hợp với bạn, có như thế quãng đời sau này mới bình yên và hạnh phúc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *