Tin nổi bật

V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ơ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼á̼y̼ ̼b̼i̼ể̼n̼.̼

S̼a̼u̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼8̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼v̼à̼ ̼2̼7̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼…

Đời sống

H̼̼̼à̼̼̼n̼̼̼g̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼o̼̼̼ạ̼̼̼t̼̼̼ ̼̼̼đ̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼g̼̼̼i̼̼̼á̼̼̼ ̼̼̼1̼̼̼ ̼̼̼s̼̼̼a̼̼̼o̼̼̼ ̼̼̼v̼̼̼ề̼̼̼ ̼̼̼k̼̼̼h̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼d̼̼̼u̼̼̼ ̼̼̼l̼̼̼ị̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼ ̼̼̼Đ̼̼̼ạ̼̼̼i̼̼̼ ̼̼̼N̼̼̼a̼̼̼m̼̼̼

L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼á̼…