Đời sống

X̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼

̼ ̼Q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼c̼a̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼…