Lê Văn Hiếu

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼(̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼”̼x̼ì̼ ̼k̼e̼”̼,̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼.̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼”̼x̼ì̼ ̼k̼e̼”̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼O̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼-̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼8̼-̼3̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼đ̼á̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼x̼ị̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼ạ̼,̼ ̼l̼é̼n̼g̼ ̼p̼h̼é̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼T̼ù̼n̼g̼.̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼ổ̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼g̼ụ̼c̼.̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼é̼ ̼n̼g̼ã̼.̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *