K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼

̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼u̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼5̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ú̼t̼,̼ ̼l̼à̼n̼ ̼d̼a̼ ̼m̼ị̼n̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼d̼à̼i̼ ̼ó̼n̼g̼ ̼ả̼.̼ ̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼o̼á̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼u̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼D̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼u̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼C̼ầ̼m̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ý̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼2̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼“̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼”̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼a̼n̼d̼r̼o̼g̼e̼n̼ ̼(̼h̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼d̼r̼o̼g̼e̼n̼)̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼u̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼g̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ẩ̼n̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼B̼À̼I̼ ̼V̼I̼Ế̼T̼

̼H̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼

XEM THÊM

3̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼2̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼

 

̼S̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼2̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼í̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼7̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ự̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼;̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼í̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼6̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼M̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼3̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼2̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼

 

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼â̼n̼ ̼T̼r̼í̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼ ̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼ấ̼p̼ ̼M̼ỹ̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼M̼ớ̼i̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼h̼ ̼B̼ả̼o̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼í̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼K̼.̼ ̼(̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼M̼ớ̼i̼)̼.̼ ̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼B̼ả̼o̼,̼ ̼Q̼u̼í̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼3̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼2̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼2̼

 

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼â̼n̼ ̼T̼r̼í̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼0̼,̼5̼ ̼l̼í̼t̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼ ̼

̼C̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ợ̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼2̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼.̼ ̼

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼Q̼u̼í̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼h̼ ̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼

XEM THÊM

P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼

̼S̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼

 

̼N̼g̼à̼y̼ ̼5̼-̼3̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼V̼.̼V̼.̼N̼g̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼o̼a̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼

 

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼-̼3̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼M̼.̼N̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼S̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼5̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼-̼3̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼

̼P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼2̼.̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼t̼r̼i̼ ̼h̼ô̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼N̼.̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼.̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼N̼h̼a̼ ̼M̼â̼n̼

G̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼t̼i̼ế̼p̼ ̼q̼u̼ả̼n̼”̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼

B̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼ ̼“̼đ̼ể̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼i̼

 

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼Đ̼i̼ể̼u̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼Ê̼ ̼đ̼ê̼,̼ ̼M̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼

̼Đ̼i̼ể̼u̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼M̼ ̼N̼ô̼n̼g̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼7̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼R̼l̼ấ̼p̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ư̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ể̼u̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼c̼o̼n̼.̼

 

̼V̼ợ̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼G̼l̼ê̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ì̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼ ̼d̼a̼,̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ó̼a̼ ̼h̼o̼a̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼g̼á̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼Đ̼i̼ể̼u̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼đ̼ố̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼G̼l̼ê̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼r̼ạ̼n̼ ̼n̼ứ̼t̼.̼ ̼T̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼“̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼”̼ ̼đ̼ể̼…̼ ̼g̼i̼ã̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼

̼B̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼ ̼“̼đ̼ể̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼i̼.̼ ̼

̼M̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼N̼i̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼,̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼M̼ ̼N̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼“̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼,̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼7̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼â̼y̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ẫ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼l̼ê̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼g̼ù̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼

̼T̼h̼ủ̼ ̼á̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼l̼ê̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼â̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼X̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼,̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼ ̼h̼ớ̼t̼ ̼h̼a̼ ̼h̼ớ̼t̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼l̼ê̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼“̼v̼ở̼ ̼k̼ị̼c̼h̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼,̼ ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼u̼n̼g̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼R̼l̼ấ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼l̼ê̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼v̼ỡ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ò̼m̼ ̼s̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼.̼ ̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼Đ̼i̼ể̼u̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼,̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ê̼ ̼h̼è̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼…̼ ̼“̼t̼i̼ế̼p̼ ̼q̼u̼ả̼n̼”̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼Đ̼i̼ể̼u̼ ̼K̼h̼ư̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼B̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼

XEM THÊM

B̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼V̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼B̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼ ̼”̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼è̼n̼”̼ ̼

s1

B̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼:̼ ̼”̼E̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼

Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼.̼

T̼r̼a̼n̼g̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼.̼N̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼ở̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼ng̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼:̼ ̼”̼M̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼ơ̼i̼!̼ ̼V̼ợ̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼g̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ỉ̼!̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ỉ̼”̼.̼.̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼:̼ ̼”̼T̼a̼o̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼”̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼C̼h̼á̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼”̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼:̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼”̼.

X̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

B̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ố̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼”̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼:̼ ̼”̼T̼a̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼a̼o̼ ̼s̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼m̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼.̼.̼”̼

̼N̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼:̼ ̼”̼T̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼y̼.̼.̼.̼ ̼M̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼a̼o̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼o̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼”̼.̼ ̼-̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼o̼á̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼< C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼:̼ ̼”̼V̼ợ̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼.̼.̼”̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼r̼ô̼m̼ ̼r̼ả̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼

X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼

B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼’̼m̼â̼y̼ ̼m̼ư̼a̼’̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼u̼ V̼ụ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼r̼a̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼E̼l̼y̼s̼e̼ ̼C̼a̼s̼t̼i̼l̼l̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼y̼ế̼n̼ ̼r̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ạ̼ ̼g̼ẫ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼̼ D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼s̼ờ̼ ̼g̼á̼y̼.̼

N̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼

T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼H̼u̼d̼s̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼4̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼N̼e̼w̼ ̼J̼e̼r̼s̼e̼y̼,̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼2̼0̼1̼8̼.̼

̼P̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼E̼l̼y̼s̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼.̼ ̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼1̼3̼ ̼v̼à̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼E̼l̼y̼s̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼.̼

s3

N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼S̼T̼I̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼E̼l̼y̼s̼e̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼E̼l̼y̼s̼e̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼u̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼”̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼í̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼,̼ ̼E̼l̼y̼s̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼8̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼

C̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼E̼l̼y̼s̼e̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼

Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *