Đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼

Đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼L̼à̼o̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼á̼t̼ ̼m̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼”̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼“̼g̼i̼a̼n̼ ̼p̼h̼u̼,̼ ̼d̼â̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼”̼

̼H̼o̼a̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼L̼à̼o̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼,̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼á̼o̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼H̼o̼a̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼

̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼m̼ ̼c̼h̼á̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼l̼ỗ̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼c̼ằ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼l̼é̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼H̼o̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼.̼

̼“̼H̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼”̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼ẩ̼n̼ ̼ý̼,̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ứ̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ê̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼l̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼ụ̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼”̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼e̼”̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼r̼ờ̼i̼.̼ ̼H̼o̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ê̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ú̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼s̼ơ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼H̼o̼a̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼.̼ ̼H̼o̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼A̼,̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼d̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ị̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼5̼/̼2̼0̼1̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ở̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼ ̼C̼ơ̼n̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼m̼ọ̼c̼ ̼s̼ừ̼n̼g̼”̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼H̼o̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼o̼a̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼V̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼,̼ ̼m̼á̼u̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ế̼n̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ó̼c̼,̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ế̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ố̼ ̼s̼â̼u̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼ó̼c̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ớ̼ ̼đ̼ể̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼

̼S̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼ ̼r̼ợ̼

̼D̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼5̼/̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼v̼ã̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼h̼ộ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ỉ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼

̼C̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼5̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼p̼h̼a̼ ̼m̼ì̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼”̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼â̼u̼ ̼y̼ế̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼

̼B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼H̼o̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ề̼n̼ ̼n̼á̼t̼ ̼5̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ô̼ ̼m̼ì̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼1̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ớ̼t̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼5̼c̼m̼,̼ ̼d̼à̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼c̼m̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼ớ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼s̼a̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ú̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼h̼ớ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼đ̼è̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼.̼

̼G̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼“̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼h̼ì̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼c̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ớ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼c̼h̼è̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼i̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼í̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ử̼a̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼,̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼G̼ặ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼è̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼:̼ ̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼”̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼”̼”̼.̼

̼K̼h̼u̼y̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼A̼,̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼G̼i̼á̼p̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼d̼o̼:̼ ̼C̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼k̼í̼n̼ ̼(̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼A̼l̼c̼a̼l̼o̼i̼d̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼i̼m̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ĩ̼ ̼t̼r̼á̼i̼.̼

̼T̼r̼ả̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼4̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼L̼à̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼u̼y̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼à̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼ỡ̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼“̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼”̼;̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼(̼T̼h̼e̼o̼ ̼X̼a̼ ̼l̼ộ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼)̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *