Tin nổi bật

B̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼7̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼8̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼

B̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼7̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼8̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼…