B̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼

B̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼d̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼?̼

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼v̼õ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼d̼ậ̼p̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼Đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼(̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼)̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼(̼g̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼t̼u̼ý̼p̼ ̼s̼ắ̼t̼)̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼d̼ậ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼(̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼y̼o̼u̼t̼o̼b̼e̼)̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼ ̼B̼á̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼3̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼:̼ ̼2̼9̼/̼3̼/̼2̼0̼1̼9̼/̼H̼T̼-̼D̼V̼T̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼4̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼â̼n̼ ̼(̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼H̼ợ̼p̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ợ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼ủ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼r̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼3̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼C̼h̼i̼ều̼ ̼8̼/̼4̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼3̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼1̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼;̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼;̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼”̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼b̼á̼o̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼â̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼L̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼y̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼L̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼4̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼â̼n̼ ̼(̼4̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ạ̼o̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼(̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼n̼ ̼(̼ở̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼)̼ ̼v̼a̼y̼ ̼4̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼8̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼â̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼L̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼õ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *