Tin nổi bật

F̼0̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼à̼m̼ ̼’̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼o̼n̼g̼’̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼

Đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼Z̼a̼l̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼…