Tin nổi bật

B̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼ổ̼ ̼V̼A̼R̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼é̼p̼ ̼V̼N̼

B̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼ổ̼ ̼V̼A̼R̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼é̼p̼ ̼V̼N̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ƅ̼ứ̼ϲ̼ ̼х̼ú̼ϲ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼…