T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼

C̼Ă̼N̼G̼:̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼”̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼:̼ ̼“̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼”̼

 

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼a̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼r̼a̼m̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼

̼C̼Ă̼N̼G̼:̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼:̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼ ̼-̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼1̼

 

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼0̼9̼/̼1̼0̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼V̼i̼e̼t̼N̼a̼m̼ ̼I̼d̼o̼l̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼“̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼”̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼5̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼“̼ă̼n̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼đ̼á̼ ̼b̼á̼t̼”̼.̼

̼C̼Ă̼N̼G̼:̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼:̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼ ̼-̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼2̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼”̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼6̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼“̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼”̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼0̼9̼/̼1̼0̼.̼

̼C̼Ă̼N̼G̼:̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼:̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼ ̼-̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼3̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼“̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼a̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼ữ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼ú̼n̼ ̼đ̼ậ̼u̼,̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼”̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼“̼đ̼ỏ̼ ̼đ̼e̼n̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼“̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼”̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ứ̼c̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼k̼ẻ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼h̼ả̼ ̼h̼ê̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼“̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼ý̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼h̼à̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼c̼a̼o̼.̼

̼C̼Ă̼N̼G̼:̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼:̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼ ̼-̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼4̼

̼“̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼í̼t̼,̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ư̼ơ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼í̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼ ̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼é̼p̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼i̼a̼.̼

̼C̼Ă̼N̼G̼:̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼:̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼ ̼-̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼5̼

̼C̼Ă̼N̼G̼:̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼:̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼ ̼-̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼6̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ỡ̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼e̼m̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼a̼ ̼e̼m̼.̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ỏ̼ ̼b̼ô̼ ̼b̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼y̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ù̼y̼ ̼m̼ị̼ ̼n̼ế̼t̼ ̼n̼a̼,̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼m̼ô̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼h̼ử̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ỏ̼ ̼n̼â̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼.̼

̼B̼à̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼,̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼:̼ ̼“̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼e̼m̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼k̼é̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼ử̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼o̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼c̼,̼ ̼c̼h̼u̼ ̼c̼h̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ỏ̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼M̼X̼H̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼o̼.̼

̼E̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ủ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼C̼E̼O̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼e̼m̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ủ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼K̼h̼à̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼E̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼ế̼p̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼x̼í̼u̼.̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼.̼

̼C̼Ă̼N̼G̼:̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼:̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼ ̼-̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼7̼

̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼x̼ộ̼c̼ ̼x̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ạ̼i̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ạ̼i̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ỏ̼ ̼q̼u̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼Đ̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ỏ̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ù̼m̼.̼

̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *