L̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼”̼k̼h̼ủ̼n̼g̼”̼

L̼ộ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼”̼k̼h̼ủ̼n̼g̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ả̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼”̼k̼h̼ủ̼n̼g̼”̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼

̼C̼ó̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ờ̼ ̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼i̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼1̼,̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼

̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼i̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼P̼V̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼i̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ả̼y̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼ ̼l̼à̼ ̼o̼ ̼(̼c̼ô̼,̼ ̼t̼h̼í̼m̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼

̼V̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼9̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ả̼y̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼:̼ ̼”̼A̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼x̼a̼”̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ả̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼/̼9̼/̼2̼0̼1̼9̼.̼

̼Đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼P̼C̼0̼3̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼1̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼t̼ê̼n̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼5̼/̼1̼9̼7̼6̼)̼.̼

̼”̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼X̼e̼m̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼:̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼”̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼V̼T̼C̼.̼

̼T̼ờ̼ ̼D̼â̼n̼ ̼T̼r̼í̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼h̼ú̼c̼.̼ ̼D̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼5̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ạ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼x̼ó̼a̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼c̼ũ̼)̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼2̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ạ̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼a̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ệ̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼ ̼r̼ồ̼i̼…̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼”̼ ̼-̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼T̼r̼í̼.̼

̼K̼i̼m̼ ̼N̼g̼ư̼u̼ ̼(̼t̼/̼h̼)̼

̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *